Privacy Statement

Stichting Administratiekantoor ROC Finance Academy is namens FinFuture verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacyreglement.


Contactgegevens:
Stichting Administratiekantoor ROC Finance Academy
Sperwerstraat 4, 1781XC Den Helder
T: 0223-611200


De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Administratiekantoor ROC Finance Academy is
te bereiken via contact@finfuture.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
FinFuture vraagt je bij een inschrijving om persoonlijke gegevens. Door het aanleveren van deze
gegevens stel je ons in staat om je zo goed mogelijk van dienst zijn en – op momenten dat dit nodig is
– met je in contact te komen. FinFuture verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Natuurlijk moet je de zekerheid hebben dat je privacy wordt beschermd en dat er met jouw gegevens
geen dingen gebeuren die je niet wilt. Daarom hanteren wij dit privacyreglement. Hierin kun je lezen
hoe we met jouw gegevens omgaan. Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch


FinFuture verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je aanmelding
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • FinFuture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
FinFuture bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.


Voor bedrijfsmatige documenten en personeelsgegevens bestaan wettelijke minimale
bewaartermijnen:

 • Bedrijfsmatige documenten, zoals de jaarrekening, winst- en verliesrekening, administraties
  en facturen voor de omzetbelasting, moeten minimaal zeven jaar worden bewaard.
 • Sollicitatiebrieven en -correspondentie mogen zonder toestemming na afloop van de
  sollicitatieprocedure maximaal vier weken worden bewaard.
 • Sollicitatiebrieven en cv’s voor eventuele vacatures mogen met expliciete toestemming van de
  sollicitant maximaal een jaar worden bewaard.
 • Bij uit dienst treden van een medewerker worden verslagen van functioneringsgesprekken
  twee jaar bewaard.
 • De loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen bewaart FinFuture vijf jaar.
  Afspraken omtrent salaris en arbeidsvoorwaarden worden zeven jaar bewaard.
 • Voor de arbeidsovereenkomst, verslaglegging in het kader van de Wet verbetering
  poortwachter, VUT-regeling en afspraken omtrent OR-werk geldt een bewaartermijn van twee
  jaar.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
FinFuture verstrekt persoonsgegevens aan de mede-initiatiefnemers: Verheul-Alpina Groep, BB
Assurantie Service, SNS Bank, VKG Hoorn, Camperverzekerd, Univé Noord-Holland.
Verder verstrekt FinFuture persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


COOKIES
FinFuture maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van
de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een
volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden.
Door het plaatsen van cookies kunnen gebruikers van elkaar worden onderscheiden en bij een nieuw
bezoek aan de website kunnen de gebruikers worden herkend. Hierdoor kan het gebruik van de
gebruiker van de website bijgehouden worden. Het plaatsen van cookies dient ter verbetering van de
prestaties en het functioneren van de website.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FinFuture en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar contact@finfuture.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
FinFuture wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via contact@finfuture.nl.


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
FinFuture neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@finfuture.nl.


FOTO EN FILM
Voor onze publiciteit (website, facebook, brochures, posters, krantenartikelen, advertenties) maken wij
graag gebruik van beeldmateriaal van cursisten. Bij inschrijving vragen wij je te verklaren wel of niet in
te stemmen met het gebruik van uw beeldmateriaal voor deze doeleinden.


WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website of een aanpassing
van de wettelijke verplichtingen gewijzigd worden.

De meest recente versie van de privacyverklaring kan geraadpleegd worden op de website. Hierbij
staat de laatste wijzigingsdatum vermeld.

Dus, ligt jouw
toekomst in finance?